Založeno 1992

Jedná se o školení těch řidičů, kteří při výkonu své práce řídí motorová vozidla a nespadají do režimu profesního školení.

Školení řidičů provádíme dle Vašich požadavků ve Vámi stanoveném čase v prostorách Vaší firmy nebo v naší vybavené učebně.

Obsah školení přizpůsobíme Vašim požadavkům. Délka trvání školení je závislá především na vzájemné dohodě a na konkrétních požadavcích zadavatele. Účastníci školení budou seznámeni s novinkami v oblasti dopravních zákonů, se zásadami bezpečné jízdy, poskytování první pomoci, psychologií řidiče, s předpisy o ochraně a bezpečnosti práce v příslušné oblasti a dalšími aktuálními novinkami.

Každý účastník školení obdrží jako doklad potvrzení o školení řidičů a také aktuální praktickou informační brožurku. Zadavateli je vystaveno hromadné potvrzení o provedeném školení.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů referentů a ověřování jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů se týká zaměstnanců, kteří řídí při výkonu práce motorové vozidlo a nespadají do režimu profesního školení.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Termín školení je vhodné domluvit v předstihu, abychom se mohli plně přizpůsobit Vaším časovým požadavkům.

Ceny jsou určeny dohodou a závisí na počtu účastníků školení.

Napište nám svůj dotaz!

Kontaktní formulář